KRISTINUS

Instagram játékszabályzat

Instagram játékszabályzat

I. A Szervező

Lebonyolító végzi a Kristinus Instagram nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték - a továbbiakban: Játék - teljes körű lebonyolítását.

A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Lebonyolító kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása és az adatok egyeztetése a Lebonyolító által fog történni.

A játékban résztvevő Kristinus Fröccs receptúrája: 1,5 dl Kristinus Fröccsbor, 3cl FABBRI Zöldalma szirup, 1⁄4 cikk citrom, 3 dl szóda. Díszítés: menta bóbita.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-146141/2018

II. Játékleírás

Fotózkodj a Fröccsteraszon 2018. június 4 12:00 – június 18. 23:59 között, a Zöld Küllőben 2018. június 18. 00:01 – 2018. július 3. 23:59 között töltsd fel a #krisitnusfroccs, #kristinus, #fröccsterasz/#zöldküllőaligetben hashtagre Instagramon, jelöld meg a @kristinus_borbirtok- ot, check in –elj be a Fröccsteraszon/Zöld Küllőben és nyerd meg a hetente 3 üveg Kristinus – Sárga Muskotály Selection egyikét, vagy a főnyereményt, amely nem más mint, egy 2 főre szóló, egy éjszakára vonatkozó voucher a Kristinus Borbirtokra, reggelivel, amely 2018. december 10. használható fel.

II/A. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek. A Játékban nem vehetnek részt Szervező , továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok PTK szerinti közeli hozzátartozóik. A Játékban való részvételhez a Játékosoknak Kristinus borból készült fröccsöt kell vásárolniuk, a Fröccsteraszon/Zöld Küllőben. A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat. Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (többek között: Internet kapcsolat díja, a játékban való részvételhez szükséges eszközök megvásárlása, működtetése).

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a https://www.facebook.com/KristinusBorbirtok/ oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást. A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít. és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

A Szervező üzemelteti az Instagram közösségi hálón a Kristinus hivatalos oldalát, amelyet a www.instagram.com/kristinus_borbirtok alatt található. Amennyiben a Játékos pályázatot ad be, kifejezett hozzájárulását adja a post, valamint kép nyilvánosságra hozatalához továbbá, hogy a profil képe megjelenjen időbeli, térbeli valamint média területi megkötés nélkül. A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul megismerte és magára nézve kötelezőként elfogadja

II/B. A Játék menete

A Játékosnak készítenie kell egy fotót, mely a Kristinus fröccsöt ábrázolja és azt saját Instagram profiljára publikusan fel kell töltenie #kristinusfroccs, #kristinus, #fröccsterasz/#zöldküllőaligetben hashtaggekkel és bejelölnie a @kristinus_borbirtok profilt a Fröccsteraszon 2018. június 4 12:00 – június 18. 23:59 között, a Zöld Küllőben 2018. június 18. 00:01 – 2018. július 3. 23:59 (továbbiakban: Pályázat)

Az a Játékos, aki legalább 1 db Pályázatot feltöltött, részt vesz a Játékban.

Az elkészült Pályázattal a Játékos úgy pályázhat, hogy a Pályázatot feltölti a saját Instagram profiljára nyilvános módban a #kristinusfroccs, #kristinus #fröccsterasz/#zöldküllőaligetben hashtagekkel megjelölve. (Szervező csak a nyilvános profilra feltöltött Instagram Pályázatokat tudja nyomon követni). A Pályázatnak mind a #kirstinusfroccs, #kristinus #fröccsterasz/#zöldküllőaligetben hashtageket, mind a @kristinus_borbirtok megjelölését tartalmaznia kell. Instagramra a Játékos egyaránt feltölthet fotó vagy videó formátumú Pályázatot. A Játék időtartalma alatt, a Lebonyolító hetente három nyertest, majd az aktivitás végeztével egy fődíj nyertest sorsol. Egy játékos több képet is feltölthet, ezzel növelve nyerési esélyeit.

III. A Játék időtartama és a nyeremények

A Játék időtartama:
a Fröccsteraszon 2018. június 4 12:00 – június 18. 23:59 között,
a Zöld Küllőben 2018. június 18. 00:01 – 2018. július 3. 23:59

Nyeremények:
A Játékosok között hetente három darab Kritinus – Sárga muskotály selection, valamint fődíjként egy két főre szóló, egy éjszakára vonatkozó voucher kerül kisorsolásra a Kristinus Borbirtokra, reggelivel, amely 2018. december 10. használható fel.

A Nyeremény készpénzre nem váltható.

IV. Nyertesek kisorsolása

A Játék közben, és végét követően, a fenti feltételt teljesítő Játékosok között egy elektronikus úton, véletlenszerűen generált program választ ki pillanatokat. melyekhez a legközelebb pályázatot feltöltött játékosok nyerik a nyereményt.

V. Értesítés, nyeremények átvétele

A Nyerteseket az Instagram applikáció segítségével értesítjük a következő módon: az Artvertising Kft egy munkatársa felveszi a kapcsolatot a nyertessel az Instagram applikáción. A nyertes Játékos, az értesítés kézhezvételétől számított 10 (tíz) naptári napon belül köteles az üzenetre válaszolnia a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. rossz/hibás hashtaggel, privát instagram profillal regisztráló Játékos) eredő elmaradásokért, károkért.

A nyereményeket a nyertesek személyesen vehetik át a Lebonyolító által megadott címen. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Lebonyolító a pótnyertesnek adja át.

VI. A feltöltött Pályázattal kapcsolatos elvásárok

2018. június 4 – június 18. között kell készüljön és a Kristinus fröccsöt kell ábrázolnia.
Nem lehet:

 • olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
 • erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket nem tartalmazhatnak,
 • pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,
 • olyan tartalom, amely a Kristinus Borbirtok Kft –re, vagy az Artvertising Kft –re vonatkozó negatív kijelentéseket tartalmaz,
 • olyan tartalom, amely a Kristinus Borbirtok Kft –re, vagy az Artvertising Kft –re versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket,
 • Kristinus Borbirtok Kft –től eltérő márkára vonatkozó burkolt vagy nyílt reklámot tartalmazó,
 • a promóció témájával vagy címével összefüggésben nem álló, nem valósíthat meg plagizálást,
 • bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,
 • jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket tartalmazó,
 • a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését sértő
 • olyan kép, amely az üzletek biztonsági berendezését rögzíti
 • egyéb jogszabály rendelkezéseibe ügykötő, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.

VII. Személyes adatok kezelése

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó az Artvertising Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48..; cégjegyzékszám: 01 09 929370; adószám: 14994850-2-43; a továbbiakban: Adatkezelő) által lebonyolított „Kristinus Instagram” elnevezésű nyereményjáték (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért az Artvertising Kft. felel, mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását ugyancsak az Adatkezelő végzi, mint adatfeldolgozó.

A. A kezelt személyes adatok köre

Pályázat beadása esetén a következő adatok kerülnek feldolgozásra:

vezeték- és keresztnév,
instagram account név,
email cím,
postai cím (irányítószám, település, utca, házszám),

B. Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok beadott pályázatainak nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve ha a nyeremények átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően törli. A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 146141/2018

C. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a Játékos a pályázat beadásával ad meg. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel (a pályázat beadásával) önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő és az adatfeldolgozók jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve dolgozzák fel. A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg.

D. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi:

Artvertising Kft. (székhely1095 Budapest, Soroksári út 48., cégjegyzékszám: 01 09 929370) Az adatfeldolgozás célja: a Játék lebonyolítása,
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Játékosokat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

E. Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

Az Adatkezelő a Játékos kérésére tájékoztatást ad a Játékos általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Játékost.

A Játékos a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja: 1095 Budapest, Soroksári út 48. postai címen vagy e-mailben az info@artvertising.hu.

Amennyiben az adatkezelő a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne keresse meg őt marketing kapcsolattartása keretében, direkt marketing üzenetekkel, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címere történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve) 1095 Budapest, Soroksári út 48. postai címen vagy e-mailben az info@artvertising.hu.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az Adatkezelő a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

F. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

G. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a 1095 Budapest, Soroksári út 48. postai címre vagy e-mailben az info@artvertising.hu.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

Továbbá amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

H. Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

IX. Egyéb rendelkezések

A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani az Instagramra vonatkozó felhasználási feltételeit.

Játékos, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy az Instagram Platform üzemeltetőjét Instagram, LLC-t (1601 Willow Rd., Menlo Park California 94025, USA) (a továbbiakban együtt „Instagram”) teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Játék – a Instagram Platform használatán túl – nem áll kapcsolatban a Instagram-mal, a promóciót a Instagram nem támogatja, ajánlja vagy szervezi. Továbbá a Lebonyolító és Szervező nem vállalnak felelősséget a feltöltött fotók felületét üzemeltető alkalmazás működéséből adódó hibákért.

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat az Instagram részére semmilyen körülmények között át nem adja.

Artvertising Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 48. 2018. 05. 29.